Първи клас

 1. Български език и литература

  В първи клас обучението по български език и литература е насочено към усъвършенстване уменията на ученика да използва бълг. език в устна форма на общуване, като непрекъснато обогатява активния си речник, упражнява правилния изговор и правилното конструиране на основни граматични единици. Основната задача е овладяването на уменията за четене и писане на бълг.език – или ограмотяването на първокласниците. Наред с това се изучават определени правоговорни, графични, правописни и граматични норми на бълг. език. Акцентира се върху комуникативната страна на езика. Главната четивна единица е сричката. Четенето е с ориентация към гласния звук. Четат се срички, думи и кратки текстове с изучавания звук.

  В процеса на обучение в първи клас се цели усвояването на следните основни умения и компетентности:

  • умения за вярно и четливо писане с ръкописни букви
  • умения за четене и четене с разбиране
  • умения за точно и ясно изказване на мислите
  • комуникатовни умения за активно и адекватно участие в речево общуване
  • езикова компетентност, реализирана в практическата езикова дейност и речева комуникация на първокласниците
  • начална литературна компетентност - умения за образно-емоционално възприемане и осмисляне на худ. произведения, пораждане на емоционално съпричастие учениците
  • умения за устно разказване на случки, общуване в диалогична форма (въпрос - отговор), споделяне на мнение и впечатление
  • начални комуниктивно-речеви умения за конструиране на писмен текст по опора
  • развитие на устна и писмена реч и свързаните с нея мислене, въображение, памет, творчество, познавателност и др.

  Основните ядра на работа в първи клас са:

  • Предбукварен период
   • запознаване с осн. грамат. единици (звук, буква, сричка, дума, изречение, текст)
   • разделяне на думите на срички и поредност на звуковете (схеми)
   • писане на елементи на буквите
  • Период на начално ограмотяване
   • овладяване механизма на четене и писане
   • ориентиране в звуково-буквената система
   • ориентиране в осн. грамат. единици, отделяйки ги в потока на речта
   • развиване на умения за сричков анализ на думата
   • овладяване на първоначални пунктуационни и правописни правила:
    • звукосъчетания (Щ, Ю, Я) и буквосъчетания (ДЖ, ДЗ, ЙО, ЬО)
    • правопис на собствени имена
    • пунктуация на видовете изречения (съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни)
    • текст и заглавие на текста, пряка реч
    • пренасяне на думи на нов ред
    • проверка в края на думата (звучни и беззвучни съгласни)
  • Следбукварен период
   • развитие на комуникативно-речеви умения: диалогично и монологично изразяване (устно и писмено), начални опити за устен и писмен преразказ, съчинение по картина или серия от картини, наблюдение, преживяване
   • литературно ограмотяване - възприемане и осмисляне на лит. произведение в различни жанрове (разкази, приказки, стихове, гатанки, поговорки)
   • умения за правилно и четливо писане под диктовка на букви, думи, изречения, кратък текст

   

 2. Роден край и околен свят

  Темите, които засягаме по тези два предмета са:

  • Детето в училището
  • Детето в семейството
  • Моето детство
  • Детето и България
  • Нашето славно минало
  • Нашата България и нейният фолклорен календар
  • Детето и светът
  • Околен свят (растения, животни, време и сезони, природни богатства)

  Всяка година съвместно с родителите и децата подготвяме проекти и презентации по темите за „Роден край и околен свят“. Като част от извънкласната дейност на училището се организират посещения на музеи, ферми, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Сръчни ръчички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия български народ.

  Обучението е съобразено с най-новите адаптирани програми за 1 клас в чужбина. Целите на обучението - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. Използват се учебни материали на издателство Булвест - 2000. На децата се възлагат всяка седмица домашни упражнения. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална род. среща в края на всеки срок. В края на учебната година учениците от втори клас участват в общоучилищния конкурс по четене. А най-добре изявилите се имат възможност да се включат и във външния кръг на конкурса “Голямото четене” заедно с връстниците си от БНУ “Ян Бибиян” от гр. Мюнстер, Германия. При успешно приключване на учебната година децата получават удостоверение за завършен първи клас с качествена оценка по образец на МОН в България.

Новини