Предучилищен клас към училището (УПГ, 6/7 г.)

Предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на детската личност. Придобиват се съвкупност от компетентности „по България“ - знания, умения и отношения, необходими за преминаването на детето към училищното образование, или нашия 1 клас. В Предучилищния клас към съботното ни училище приемаме деца, навършили 6-годишна възраст (по изключение и на 5 г.), и препоръчително посещавали нашия Детски кът „Дъга“.

Ние в БНУ „Аз Буки Веди“ – Кьолн засягаме образователните направления български език и литература, и роден край / околен свят. Съдържанието на най-важното направление – БЕЛ - е структурирано в образователни ядра, както следва: свързана реч, речник, граматика, звукова култура, възприемане и пресъздаване на литературно произведение. 

Основните цели на обучението в Предучилищната група са:

 • да се осъществи преход между детската градина и училищната възраст, започваща с 1 клас
 • детето да усвои представи и умения за бълг. език
 • детето да се научи да отделя процеса на говорене и слушане
 • детето да разпознава и създава основните граматични единици - звук, буква, сричка, дума, изречение и текст
 • детето да бъде подготвено за начално четене и писане посредством напр. разучаването на печатните букви от бълг. азбука, свързването на звук и буква и др.

Главните ядра на работа са:

 1. Говорене и слушане
  • да задава и отговаря на въпроси с цели изречения
  • да употребява думите в контекста на изречението
  • да разбира смисъла на думите, да се обосновава и аргументира
  • да конструира различни видове изречения
  • да проявява култура на речево общуване, да поддържа диалог
  • да конструира кратък текст
  • да казва наизуст гатанки, рими, да преразказва кратки текстове
 2. Граматика
  • да създава просто изречение и да го разширява
  • да използва просто минало и бъдеще време в речта
  • да съгласува прилагателно и съществително име по род и число
  • да разпознава дума – предмет, дума - признак и дума - действие
 3. Фонетика
  • да прави разлика между звук и буква, да може да свързва звука със съответната му буква
  • да отделя звука в думата, да определя мястото му
  • да измисля нови думи по даден звук
  • да определя броя и последователността на звуковете в думата
 4. Писмена реч
  • да разпознава и изписва печатните букви от българската азбука
  • да изписва елементи на букви
  • да държи правилно молив и да заема правилна поза при писане
 5. Свързана реч и художествена литература
  • да добие възприятия и представи за кратка приказка, разказ, стихотворение, гатанка
  • да формира умение за пресъздаване на литературно произведение
  • да назовава действащи лица и изразява отношение
  • да развие интерес и съпричастност към българския бит и култура

Глобалните теми са: 

 • Кой съм аз
 • Моят род
 • Аз и другите
 • Аз и природата
 • Фолклорният календар на българинa

По образователното направление роден край/околен свят всяка година съвместно с родителите и децата подготвяме презентации по общия за Предучилищната група проект „Запазване на българските занаяти и традиции “. Някои от примерните теми са: тъкачество и бродерия, ковачество, грънчарство, розоварство, иконопис, Проектите родител-дете включват и допълнителни теми, като имените дни – празничен календар на българина, ден на туризма, ден на Черно море, седмица на гората, както и професиите на моите родители. 

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и пролетни, есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ. 

Целите на обучението - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. Използват се учебни материали на издателство “Просвета” от сериите “Чуден свят” и “Ръка за ръка”, както и материали по Програмата за овладяване на български език като роден за многоезични деца (5-7 г.) на Еразъм със Змейко и Мими. На децата се възлагат всяка седмица домашни упражнения. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на децата през годината се документира в детско портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална род. среща в края на всеки срок. В края на учебната година децата получават легитимно удостоверение за завършено предучилищно образование по образец на МОН на Република България.

Новини
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Datenschutzerklärung Ok Ablehnen