Предучилищна група

Предучилищното образование създава условия за цялостното развитие на детската личност. Придобиват се съвкупност от компетентности „по България“ - знания, умения и отношения, необходими за преминаването на детето към училищното образование, или нашия 1 клас. В Предучилищната група към съботното ни училище приемаме деца, навършили 5-годишна възраст, и препоръчително посещавали нашия Детски кът „Дъга“.

Ние в НУ „Аз Буки Веди“ – Кьолн засягаме образователното направление български език и литература. Неговото съдържание е структурирано в образователни ядра, както следва: свързана реч, речник, граматика, звукова култура, възприемане и пресъздаване на литературно произведение.

Основните цели на обучението в Предучилищната група са:

 • да се осъществи преход между детската градина и училищната възраст, започваща с 1 клас
 • детето да усвои представи и умения за бълг. език
 • детето да се научи да отделя процеса на говорене и слушане
 • детето да разпознава и създава осн.грамат. единици - звук, буква, сричка, дума, изречение и текст
 • детето да бъде подготвено за начално четене и писане посредством напр. разучаването на печатните букви от бълг. азбука, свързването на звук и буква и др.

Главните ядра на работа са:

 1. Говорене и слушане
  • да задава и отговаря на въпроси с цели изречения
  • да употребява думите в контекста на изречението
  • да разбира смисъла на думите, да се обосновава и аргументира
  • да конструира различни видове изречения
  • да проявява култура на речево общуване, да поддържа диалог
  • да конструира кратък текст
  • да казва наизуст гатанки, рими, да преразказва кратки текстове
 2. Граматика
  • да създава просто изречение и да го разширява
  • да използва просто минало и бъдеще време в речта
  • да съгласува прилагателно и съществително име по род и число
  • да разпознава дума - предмет, - признак, - действие
 3. Фонетика
  • да прави разлика между звук и буква, да може да свързва звука със съответната му буква
  • да отделя звука в думата, да определя мястото му
  • да изсмисля нови думи по даден звук
  • да определя броя и последователността на звуковете в думата
 4. Писмена реч
  • да разпознава и изписва печатните букви от българската азбука
  • да изписва елементи на букви
  • да държи правилно молив и да заема правилна поза при писане
 5. Свързана реч и художествена литература
  • да разпознава и назовава буквите от бълг. азбука
  • да добие възприятия и представи за кратка приказка, разказ, стихотворение и да формира умение за пресъздаване на литературно произведение
  • да назовава действащи лица и изразява отношение
  • да развие интерес и съпричастност към българския бит и култура

 Глобалните теми са

 • Кой съм аз
 • Моят род
 • Аз и другите
 • Аз и природата
 • Фолклорният календар на българина

Всяка година съвместно с родителите и децата подготвяме презентации по нашия общ за Предучилищната група проект „Запазване на българските занаяти и традиции“. Някои от примерните теми са: Тъкачество и бродерия, Гайтанджийство, Грънчарство, Шекерджийство, Иконопис и др.

Целите на обучението - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. Използват се учебни материали на издателство Просвета. На децата се възлагат всяка седмица домашни упражнения. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на децата през годината се документира в детско портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална род. среща в края на всеки срок. В края на учебната година децата получават легитимно удостоверение за завършено предучилищно образование.

Новини