Четвърти клас

Обучението по български език в четвърти клас има преди всичко практическа насоченост за овладяване на български език от децата като средство за общуване в различни комуникативни ситуации. На тази цел е подчинено и задълбочаването на знанията на децата за основните единици в езиковата система на българския език, за правоговорните, правописни, пунктуационни и граматични норми на книжовния език.

В рамките на учебния процес се работи върху усъвършенствуването на уменията на децата за:

  • свидетелски и несвидетелски разказ, устен разказ по картина, въпроси и отговори, коментар на чуждо изказване, диалог, употреба на форми за учтивост и пр.
  • книжовен изговор на думите с подходяща за ситуацията интонация
  • правилен и избор на лексикални единици както и съставяне и употреба на изречения в съответствие с конкретната тема и комуникативна ситуация
  • правилно четене, с подходящo темпo и подходяща интонация, както и наум, с разбиране на прочетеното и подбиране на необходимата информация във връзка с въпрос или тема
  • правопис в съответствие с основните норми на писмената и граматичната система на българския език, служене с речници и умения за редактиране на текст с оглед на съдържанието
  • създаване на различни по вид и комуникативна цел собствени писмени текстове (преразказ, съчинение, разсъждение, описание, писмо и др.), съобразени с конкретна комуникативна ситуация и цел на общуването
  • възприемане на образно-емоционалното съдържание на художествени текстове от българската литература, различни в жанрово отношение, както и за осмисляне и споделяне на посланията на творбата, за самостоятелено четене на художествени и научнопопулярни текстове

Целите на цялостното обучение в четвърти клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от четвърти клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ (четене с разбиране и граматическа част).

По предмета „Човекът и обществото“ четвъртокласниците изучават география и история на Родината, като получават най-общи знания и за етническото, религиозно и културно многообразие на жителите на България.

В географската част учениците придобиват ориентация на картата на България, както и като част на Европа и Балканския полуостров. Изучават се основните географски области на България като Дунавската равнина, Старопланинската област, Тракийско-Странджанската област и пр. с най-типичните им характеристики от гледна точка на географското им положение, природата, трудовата дейност на жителите им и селищата. Изтъкват се природните и културно-исторически забележителности в отделните области.

Вторият, по-обширен тематичен комплекс обхваща историята на България, започвайки с наследството на древните цивилизации по българските земи и приключвайки с България през 20-ти век. Изучават се основните епохи от историята на България през средните векове, Възраждането и новата история след възстановяването на българската държава. Особено внимание се обръща на теми, укрепващи патриотичните и интернационални чувства у подрастващите, свързани с приноса на българите към културата на човечеството.

В заключение се работи върху темата за единството на българското общество в неговото етническо и културно многообразие.

Новини