Втори клас

В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство Булвест - 2000. Той е разделен на три основни части. Първата част се концентрира върху изучаване на различни граматически правила на българския език, втората развива комуникативно-речевите умения на учениците, а в третата се работи с художествени литературни текстове.

Фокусът на учебния материал във втори клас е върху изучаване на:

 • частите на речта – съществително, прилагателно и глагол
 • видове изречения – съобщително и въпросително
 • особености при правописа, например при й, ю, я, щ, ьо, йо и др.
 • особености при изговора и правописа на гласни и съгласни звукове
 • устни и писмени съчинения по картини и по преживяване
 • устни и писмени преразкази на кратки разкази и приказки
 • формулиране на покана, поздравителна картичка и писмо
 • устно и писмено описание на човек, предмет, животно или природна картина
 • художествени текстове от Читанката – приказки, разкази, басни
 • кратки жанрове – гатанки, пословици, поговорки
 • празничния календар на България

Целите на изучаване на български език във втори клас са свързани с:

 • надграждане и задълбочаване на началните знания за езиковите и речевите единици придобити в първи клас
 • овладяване на някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми
 • овладяване на езика като средство за общуване в различни комуникативни ситуации
 • обогатяване на речниковия запас със синоними и антоними, многозначни думи и словосъчетания

Целите на изучаване на литература във втори клас са свързани с:

 • развиване и усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, с подходящ темп и интонация, с разбиране на прочетеното и отделяне на необходимата информация
 • работа с художествени текстове - възприемане и осмисляне на образно-емоционалното съдържание и посланията им, интерпретация и беседа
 • придобиване на знания за кратки литературни жанрове и художествени похвати
 • формиране на нравствени и естетически критерии
 • формиране и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения
 • създаване на собствени устни и писмени текстове по модел на четените произведения
 • развитие на мисленето, паметта, въображението, на познавателните интереси и творческите способности на второкласниците
 • усъвършенстване на уменията за самостоятелно четене и самостоятелен подбор на текстове
 • подбуждане на интерес и съпричастност към българския бит и култура

Целите на обучението - винаги съобразени с нивото на групата - представяме и дискутираме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи се предоставят седмично задачи на децата. В края на учебната година учениците от втори клас участват в общоучилищния конкурс по четене. А най-добре изявилите се имат възможност да се включат и във външния кръг на конкурса “Голямото четене” заедно с връстниците си от БНУ “Ян Бибиян” от гр. Мюнстер, Германия.

Главната ни цел е да отворим сърцата на децата ни към България, да им дадем корени и криле!

Новини