Трети клас

В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство Булвест - 2000. Той е разделен на три методични части. Първата част се концентрира върху изучаване на различни граматически правила на българския език, през втората част се работи с литературни текстове, а в третата се акцентува на развиването на комуникатовно-речевите умения на третокласниците.

Фокусът на учебния материал в трети клас е върху изучаване на:

 • частите на речта - надграждане
 • някои особености при правописа (и правоговора) на частите на речта
 • видове текст, подбудително и възклицателно изречение
 • дума и състав на думата - сродни думи, корен, представка, наставка
 • степенуване на прилагателни имена и техния правопис
 • лични местоимения
 • граматически категории на глагола - лице, число, време
 • преразказ - устен и писмен, кратък и подробен
 • съчинение - по картини, по преживяване
 • природния и фолклорния празничен календар на българина

Целите на изучаване на български език в трети клас са свързани с:

 • надграждане и задълбочаване на началните знания за езиковите и речевите единици придобити във втори клас
 • овладяване на някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми

Целите на изучаване на литература в трети клас са свързани с:

 • работа с по-обемни художествени текстове - четене, възприемане, осмисляне, интерпретация и беседа, както и извличане на конкретна и обща информация от текст
 • формиране на нравствени и естетически критерии
 • разгръщане на лексикалния запас на учениците

Целите на изучаване на ФКРУ в трети клас са свързани с:

 • формиране и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения
 • създаване на собствени устни и писмени текстове (преразказ, описание, повествование, текст по дадена опора, писмо, покана, поздравителна картичка)

Целите на цялостното обучение в трети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от трети клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение или преразказ).

Учебното съдържание по предмета “Човекът и обществото” за трети клас е интегрирана цялост, изградена от няколко информационни ядра: Роден край; Човекът и неговата среда; Национално и културно наследство; България - част от света; Аз и моят свят; Аз съм гражданин на моята държава; Аз и светът на възрастните; Източници на знания. Формулировката на темите и позиционирането на основните информационни и аксеологически акценти предпоставят осъществяването на интегриран подход и очертават възможните сфери на влияние с другите учебни предмети. По този начин ще се преодолее фрагментарността и самоцелното, абстрактно изучаване на конкретно учебно съдържание.

Целите на обучението по “Човекът и обществото” в трети клас са: 

 • да продължи прецизирането и обогатяването на усвоените представи и понятия, свързани с опознаването на родния край
 • да се постигне добра степен на осмисляне на редица закономерности, отнасящи се до природната и обществена среда и труда на хората
 • да се запознаят учениците с границите и забележителностите на България, с нейното местоположение в Югоизточна Европа
 • да продължи обогатяването на екологичната култура на учениците и позитивното междуличностно отношение към заобикалящите ги
 • да започне изграждането на систематични знания за културното и национално наследство на нашия народ и на тази основа да се развива патриотично чувство
 • да се изгради представа за фолклорния празничен календар на българина
 • да се формира чувство за национална принадлежност в социалния контекст на етническо разнообразие и да се изгражда толерантно отношение между всички граждани на Европа.

Като допълнение към регулярните присъствени часове на третокласниците се предоставя възможността да участват в проекти по ЧиО на различни теми, както следва: пътуване във времето, средновековието в България, българските царе и ханове до падането на България под османско владичество, културни и природни забележителности в България, глаголицата и кирилицата, времето и сезоните на България, моят роден край днес и през вековете и др.

Новини