Пети клас

Обучението по български език в пети клас на прогимназиалния етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, които са предпоставка за запознаване на учениците със системата на съвременния български книжовен език и за развиване на техните комуникативни компетентности.

Във връзка с развиване на социокултурните компетентности тази учебна година представя теми и дейности, насочени към запознаване с елементите на речевата ситуация и усвояване на умения за ориентиране в нея; към осмисляне на разликата между официално и неофициално общуване; към овладяване на знания за най-общите особености на текста; към прилагане на формули на речевия етикет.

По отношение на развиваните езикови компетентности учебната програма предлага теми и дейности, насочени към изучаване на основни езикови единици, което е предпоставка за овладяване на правоговорни, правописни и пунктуационни правила и за формиране на умения за тяхното прилагане.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове (писмено и устно). Развиват се уменията за разбиране на смисъла на текст при слушане и при четене с определена комуникативна цел, за създаване на текст: текст за представяне и текст за самопредставяне, план на текст, отговор на въпрос по житейски проблем.

 1. Български език

  В обучението по БЕ в пети клас се разширяват и задълбочават придобитите до този момент знания. Работи се по програмата на МОН за училищата в чужбина. Задълбочаването на знанията на децата за основните единици в езиковата система на българския език, за правоговорните, правописни, пунктуационни и граматични норми на книжовния език е подчинено предимно на практически и комуникативни цели.

  В рамките на учебния процес по български език се работи върху следните теми:

  • Текстът в речевото общуване
  • Видове изречения по цел на общуване и по състав. Пунктуация на сложното изречение
  • Просто изречение. Главни и второстепенни части, просто и съставно сказуемо, еднородни,
  • Думата като речникова единица. Омоними и пароними
  • Изменяеми части на речта
  • Съществително име, прилагателно име, числително име
  • Глагол. Основни глаголни времена
  • Местоимение
  • Неизменяеми части на речта. Наречие, съюз, предлог, частица, междуметие
  • Правописни и правоговорни особености, създаващи трудности на немско-българските билингви
   
 2. Литература

  Обучението по литература в пети клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с митологията, с фолклора, с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика.

  Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с различаването на основните норми и ценности, характерни за традиционната общност, както и с разбирането на основни принципи и конфликти на митологичния и на фолклорния модел за света, проявени в словесни произведения. Тези културни специфики се очаква да бъдат съотнасяни с непосредствения жизнен опит на ученика.

  Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са насочени към разчитането на изображения на света и човека в различни като културен произход и жанр текстове – статия, научно-популярен текст, стихотворение, мит, легенда, вълшебна (фолклорна приказка), фолклорна песен и др.

  Очакваните постижения в развитието на комуникативните компетентности (компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове) за пети клас са в областта на: извличане съдържание на текст, описание, трансформиращ преразказ, разказ по въображение, разказ по зададени опори – тема, начало и/или край.

  Обучението по литература съдържа следните общи теми:

  • Светът и човекът – митове, легенди и фолклор за света и сътворението
  • Фолклорен/традиционен празничен календар на българина
  • Човекът и общността
   
 3. История и цивилизации

  Предметите История и цивилизации и География на България се изучават съответно през 1-вия и 2-рия срок на учебната година в пети клас. Обучението по двата предмета се базира на присъствени часове в съботното училище и работа по проекти, следващи адаптираните програми на МОН за българските училища в чужбина. Междупредметните връзки са залегнали дълбоко в обучението по тези предмети в 5. клас.

  Съдържанието на общообразователната подготовка по история и цивилизации в 5. клас обхваща епохите Праистория, Античност и времето от създаването на Дунавска България до завладяването на българските земи от османците. В този клас учениците се запознават с историята на днешните български земи през разглежданите епохи като част от Средиземноморския свят и Европа. Открояват се процеси в българското общество и държава, които разкриват българските приноси в Европейското средновековие и допринасят за утвърждаване на българската идентичност като част от европейската идентичност. В процеса на обучение се поставя началото на формиране на умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание, включително анализ на исторически извори и оценка на дадено събитие и процес.

 4. География на България

  Обучението по този предмет в 5. клас, организирано за децата на българите в чужбина, е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с обучението “по България”. Учебното съдържание се организира по теми, както следва:

   • Географско положение, граници и големина
   • Релеф
   • Климат и води
   • Растителност и животински свят. Опазване на околната среда в България
   • Природни области
    • Дунавска равнина
    • Старопланинска област
    • Краищенско-средногорска област
    • Тракийско-странджанска област
    • Рило-родопска област
    • Българско черноморско крайбрежие. Черно море

  Целите на цялостното обучение в пети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетенциите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от пети клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ, История и цивилизации, и География на България. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение или преразказ).