Предучилищна група Б

Новоразкритата подготвителна предучилищна група Б (ниво А1) в БНУ „Аз Буки Веди“ – гр. Кьолн обхваща ученици без предварителни познания по български език от две възрастови групи - от 5 до 7 години и от 9 до 13 години.

Използват се подходящи за групата методи на преподаване с приоритет на лексикалния и комуникативноречевия, и подборка от учебна литература на хартия и мултимедийни помагала с цел да се отговори на нуждите и спецификата на обучението. Чрез прилагане на игрови дейности и потапяне в българоезична среда посредством гледане на български филмчета, слушане и заучаване на песни, стихове и римушки учениците свикват с мелодиката на езика, овладяват базисен минимум от лексика и езикова практика.

Обучението по български език се провежда всяка събота в четири учебни часа, като програмата се адаптира към двете възрастови групи ученици. В началото приоритетно се работи върху овладяване на умения за устна комуникация, а след това се надграждат уменията за четене и писане на български език. Тематичните единици и учебното съдържание в тази група са съобразени с изисквания минимум на езикова компетентност по втори език за покриване на ниво А1 според Европейската езикова рамка – вариант за деца и юноши.

Основните цели на обучението в Предучилищна група Б (А1) са:

 • получаване на базисни знания по български език
 • натрупване на лексикален запас за провеждане на елементарен разговор по определени теми, свързани с ежедневието на учениците
 • разбиране, задаване и отговаряне на въпроси от елементарен тип и от ежедневието на учениците

Глобалните теми, включени в обучението са:

 • Самопредставяне и поздрави
 • Цветове и цифри
 • Плодове и зеленчуци
 • Храни - закуска
 • В ресторанта
 • В сладкарницата и в стола на училището
 • В супермаркета и на пазара
 • Градът и селото
 • Във фермата и животните
 • Моето семейство
 • Времето
 • Части на тялото и при лекаря
 • Цветове и дрехи
 • Вкъщи – стаи, мебели и др.
 • На път
 • Всеки ден, в свободното време

Граматическите категории, които се подават още в началния етап на обучение по български език са род и число на съществителните и прилагателните имена, степенуване на прилагателни имена, личните местоимения, формите на спомагателния глагол “съм”, въпросителни и показателни местоимения, някои притежателни местоимения, формите за 1 л. ед. ч. сегашно време на някои от по-често използваните глаголи (искам, мога, обичам, имам/нямам), безлична употреба на “може”, числителни бройни и редни имена, предлози за време и пространство, повелително наклонение на глаголи. Лексиката и синтактичните конструкции се заучават в готови образци, в които може да се моделира речта и изразяваният смисъл чрез заместване с други думи.

Със старанието на ученици и преподаватели набелязаните цели ще бъдат постигнати в рамките на 120 учебни часа за една учебна година. Придобиват се съвкупност от компетентности „по България“ и по български език - знания, умения и отношения, необходими за преминаването на детето към училищното образование, или нашия 1 клас, и/или подготвителна група А2 по български език за по-големите ученици до постигане на нужното ниво на владеене на български език за интегриране в протичащите регулярни класови занимания на БНУ “Аз Буки Веди”.

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.