Трети клас

 Обучението за III клас е съобразено с програмите по БЕЛ за училищата в чужбина на МОН РБългария и програмата на СРВ по роден език. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство Булвест – 2000 и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера. Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А2.1 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

 Модул 1: Български език като втори (А2.1)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

 • глаголни окончания за сегашно време

 • възвратни глаголи – сегашно време

 • прилагателно име – род и число (повторение), членуване, степенуване

 • лични местоимения – ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им

 • мъжколични числителни имена (двама, трима, четирима)

 • редни числителни имена – род, число, членуване

Модул 2: Български език и литература

Той се състои от три методични части. Първата част се концентрира върху изучаване на различни граматически правила на българския език, през втората част се работи с литературни текстове, а в третата се акцентува на развиването на комуникативно-речевите умения на третокласниците.

Фокусът на учебния материал в трети клас е върху изучаване на:

 • части на речта - надграждане

 • някои особености при правописа (и правоговора) на части на речта

 • видове текст, подбудително и възклицателно изречение

 • дума и състав на думата - сродни думи, корен, представка

 • пряко и преносно значение на думата

 • степенуване на прилагателни имена и техния правопис

 • лични местоимения

 • граматически категории на глагола - лице, число, време; спомагателен глагол съм

 • числителни имена

 • преразказ - устен и писмен, кратък и подробен

 • съчинение - по картини, по словесна опора, по преживяване; писмо в хартиен и електронен вариант; покана; поздравителна картичка

 • природния и фолклорния празничен календар на българина

Целите на изучаване на български език в трети клас са свързани с:

 • надграждане и задълбочаване на началните знания за езиковите и речевите единици придобити във втори клас

 • овладяване на някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми

Целите на изучаване на литература в трети клас са свързани с:

 • работа с по-обемни художествени текстове - четене, възприемане, осмисляне, интерпретация и беседа, както и извличане на конкретна и обща информация от текст

 • формиране на нравствени и естетически критерии

 • разгръщане на лексикалния запас на учениците

Целите на изучаване на ФКРУ в трети клас са свързани с:

 • формиране и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения

 • създаване на собствени устни и писмени текстове (преразказ, описание, повествование, текст по дадена опора, писмо, покана, поздравителна картичка)

Целите на цялостното обучение в трети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от трети клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение или преразказ).

При успешно приключване на учебната година децата получават удостоверение за завършен трети клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

Учебното съдържание по проекта “Човекът и обществото” за трети клас е интегрирана цялост, изградена от няколко информационни ядра: Роден край; Човекът и неговата среда; Национално и културно наследство; България - част от света; Аз и моят свят; Аз съм гражданин на моята държава; Аз и светът на възрастните; Източници на знания. Формулировката на темите и позиционирането на основните информационни и аксеологически акценти предпоставят осъществяването на интегриран подход и очертават възможните сфери на влияние с другите учебни предмети. По този начин се преодолява фрагментарността и самоцелното, абстрактно изучаване на конкретно учебно съдържание.

Целите на заниманията по “Човекът и обществото” в трети клас са:

 • да продължи прецизирането и обогатяването на усвоените представи и понятия, свързани с опознаването на родния край.

 • да се постигне добра степен на осмисляне на редица закономерности, отнасящи се до природната и обществена среда и труда на хората.

 • да се запознаят учениците с границите и забележителностите на България, с нейното местоположение в Югоизточна Европа.

 • да продължи обогатяването на екологичната култура на учениците и позитивното междуличностно отношение към заобикалящите ги.

 • да започне изграждането на систематични знания за културното и национално наследство на нашия народ и на тази основа да се развива патриотично чувство.

 • да се изгради представа за фолклорния празничен календар на българина

 • да се формира чувство за национална принадлежност в социалния контекст на етническо разнообразие и да се изгражда толерантно отношение между всички граждани на Европа.

Като допълнение към регулярните присъствени часове на третокласниците се предоставя възможността да участват в проекти по ЧиО на различни теми, както следва: пътуване във времето, средновековието в България, българските царе и ханове до падането на България под османско владичество, културни и природни забележителности в България, глаголицата и кирилицата, времето и сезоните на България, моят роден край днес и през вековете и др.

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.