Първи езиков клас (А1.1)

В първи езиков клас обучението по български език в чужбина е насочено към залагане и развиване на основни умения на учениците да използват базисен български език в устна форма на общуване, като непрекъснато обогатяват активния си речник, упражняват говорене и конструиране на езикови единици според комуникативните ситуации. В този клас основна задача е овладяването на уменията за слушане, четене, писане и говорене на основен български език, като началното ограмотяване е придружаващ езиковото развитие процес.

Учебната програма включва модула Български език като втори/чужд, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: четене, слушане, писане и говорене за ниво А1.1 по Общоевропейската езикова рамка.

Методиката на преподаване в езиковия клас се основава на лексикалния и комуникативния подход. Чрез езикови игри, ситуации, диалози, театрални постановки и куклен театър в края на нивото децата могат да усвоят следните компетентности по четирите речеви дейности:

Четене:

 • Могат да разпознават и четат обикновени и познати имена, думи и изрази в прости съобщения в най-често срещаните ситуации от ежедневието.
 • Могат да разбират и четат много кратки текстове, когато се опират на познати имена, думи и изрази, особено ако съдържат картинки.

Слушане:

 • Могат да разбират прости и конкретни изрази от всекидневието, когато са произнесени бавно и отчетливо и повторени при необходимост.
 • Могат да разбират, когато се говори с бавно темпо и старателно произношение и се правят дълги паузи.

Писане:

 • Могат да пишат кратки изолирани думи, изрази и изречения.
 • Могат да попълват формуляр с кратки лични данни.

Говорене:

 • Могат да използват познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.
 • Могат да представят себе си на друго лице.
 • Могат да общуват по елементарен начин, ако събеседникът им говори бавно и отчетливо и им помага в общуването.

В това ниво се включват следните граматични теми:

 • лични местоимения - именни форми
 • глаголът съм – сегашно време
 • съществително име - род и число
 • глаголите имам и нямам – сегашно време
 • въпросителни изречения с частиците ли и нали
 • въпросителни изречения с въпросителни думи
 • бройни числителни имена (до 100)
 • съществителни имена за националности

Целите на цялостното обучение в първи езиков клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от I клас участват в изходящ тест по БЕ А1.1. по ОЕЕР и свой конкурс по четене за ученици по български език като втори език.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен първи клас с качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.