Първи езиков клас (А1.1)

В първи езиков клас обучението по български език в чужбина е насочено към формирането на комуникативна компетентност по български език на ниво А1 съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) у деца на възраст от 7 до 10/11 години, обучавани в българските неделни училища зад граница.

Следователно обучението се провежда в чуждоезикова среда, неинтензивно, без език посредник, с прилагане на чуждоезикова методика. То е съобразено с предписанията на ОЕЕР относно преподаването и усвояването на втори език с оглед на съдържанието на комуникативната езикова компетентност и подходите за формирането ѝ. Нейно ядро е лингвистичната компетентност, предполагаща владеене на лексика (свързано и със съответните фонологични знания, със способност за формално различаване на думите въз основа на тяхната звукова форма) и граматика, разбирана като устройство, което по неосъзнат, автоматизиран начин комбинира думите в изречения. Лингвистичната компетентност се надгражда от социокултурна компетентност, включваща знания за социокултурните условия за употребата на езика, и прагматична компетентност, включваща знания за функционалното използване на езиковите средства, за изграждане на различни типове текстове (например за изразяване на уважение, гальовност, грубост, ирония и др.).

Учебната програма включва модула Български език като втори/чужд, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: четене, слушане, писане и говорене за ниво А1.1 по Общоевропейската езикова рамка, като началното ограмотяване е придружаващ езиковото развитие процес.

В съответствие с предписанията на ОЕЕР програмата предвижда прилагането на комуникативен и дейностно ориентиран подход. Комуникативният подход предполага обучение чрез комуникация за нуждите на комуникацията. Обучаваният се учи чрез усвоените знания да изразява определени представи (например за местоположение, за време, количество и т.н.) и комуникативни намерения (например за предоставяне и търсене на фактическа информация, за изразяване на съгласие или несъгласие с чуждо мнение, на способност или неспособност и др.). Дейностно ориентираният подход дава на обучавания необходимите знания, за да може ефективно да действа в среда, където се говори усвояваният език. Той определя областите на дейност, ситуациите с техните участници, условия и ограничения, темите на общуване.

Двата подхода са взаимосвързани.

Комуникативният подход обуславя:

 • преподаването на граматиката от функционална гледна точка;
 • изразяването на комуникативни намерения и представи;
 • тренирането на четирите основни езикови умения – две рецептивни (слушане, четене) и две продуктивни (говорене, писане) с приоритет на устната реч;
 • тематичния принцип на обучение, тъй като създава условия за комуникация.

Дейностно ориентираният подход подкрепя тематичния принцип на обучение и дава възможност за всяка тема да бъдат определени подтемите, ситуациите на общуване, задължителните участници, обектите, действията, регламентираното и нерегламентирано общуване, текстовете – устни и писмени, социокултурните знания.

Темите, езиковите средства, устните и писмените текстове в програмата са съобразени с интересите на учениците, техните възрастови особености, опита им и детското въображение. По всяка от темите се предвижда усвояването на знания за България и културата на българите, като тези знания са съобразени със светския характер на българското образование.

Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите в процеса на обучение на различните нива.

Програмата предвижда използването и на адаптирани литературни текстове, подходящи за формираната комуникативна езикова компетентност на обучаваните.

Методиката на преподаване в езиковия клас се основава на лексикалната и комуникативната философия. Чрез езикови игри, ситуации, диалози, театрални постановки и куклен театър в края на нивото децата могат да усвоят следните компетентности по четирите речеви дейности:

Слушане:

 • Могат да разбират прости и конкретни изрази от всекидневието, когато са произнесени бавно и отчетливо и повторени при необходимост;
 • Могат да разбират, когато се говори с бавно темпо и старателно произношение и се правят дълги паузи;
 • Могат да разбират несложна и кратка история, със или без визуална опора.

Четене:

Учениците могат да разпознават печатните и ръкописните букви от българската азбука.

Могат да разпознават и четат със или без визуална опора:

 • обикновени и познати имена, думи и изрази в несложни съобщения и/или картички в най-често срещаните ситуации от ежедневието;
 • несложни изречения, ако ги четат бавно няколко пъти;
 • основни несложни лични данни;
 • наименования на страни или континенти, дните на седмицата, месеците, сезоните, времето, празници, цветове, форми, дрехи, храни, напитки, някои части на тялото, някои предмети от ежедневието, някои транспортни средства, някои професии, някои растения и животни;
 • несложни кратки изречения и текстове за семейството, училището и ваканцията;
 • отделни думи и изрази в текстове на песни, стихотворения, истории и др.;
 • несложна ролева игра, диалог.
 • много кратки текстове, когато се опират на познати имена, думи и изрази, особено ако съдържат картинки.

Писане:

 • Могат да пишат кратки изолирани думи, изрази и изречения;
 • Могат да надписват картичка;
 • Могат да попълват формуляр с кратки лични данни.

Говорене:

 • Могат да повтарят думите, които им казват или които слушат на запис;

 

 • Могат да казват кратко несложно стихотворение или да пеят песен;
 • Могат да използват познати и всекидневни изрази, както и прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди;
 • Могат да представят себе си на друго лице;
 • Могат да общуват по елементарен начин, ако събеседникът им говори бавно и отчетливо и им помага в общуването.

В това ниво се залагат конкретно и следните граматични теми:

 • лични местоимения - именни форми;
 • глаголът съм в сегашно време;
 • съществително име - род и число;
 • глаголите имам и нямам в сегашно време;
 • въпросителни изречения с частиците ли и нали;
 • въпросителни изречения с въпросителни думи;
 • бройни числителни имена (до 100);
 • съществителни имена за някои националности.

Целите на цялостното обучение в първи езиков клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от I клас участват в изходящ тест по БЕ А1.1. по ОЕЕР и свой конкурс по четене за ученици по български език като втори.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен първи клас с качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.