Четвърти езиков клас (А2.2)

В четвърти езиков клас обучението по български език в чужбина е насочено към формирането на комуникативна компетентност по български език на ниво А2.2 съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) у деца на възраст от 7 до 10/11 години, обучавани в българските неделни училища зад граница.

Следователно обучението се провежда в чуждоезикова среда, неинтензивно, без език посредник, с прилагане на чуждоезикова методика. То е съобразено с предписанията на ОЕЕР относно преподаването и усвояването на втори език с оглед на съдържанието на комуникативната езикова компетентност и подходите за формирането ѝ. Нейно ядро е лингвистичната компетентност, предполагаща владеене на лексика (свързано и със съответните фонологични знания, със способност за формално различаване на думите въз основа на тяхната звукова форма) и граматика, разбирана като устройство, което по неосъзнат, автоматизиран начин комбинира думите в изречения. Лингвистичната компетентност се надгражда от социокултурна компетентност, включваща знания за социокултурните условия за употребата на езика, и прагматична компетентност, включваща знания за функционалното използване на езиковите средства, за изграждане на различни типове текстове (например за изразяване на уважение, гальовност, грубост, ирония и др.).

В съответствие с предписанията на ОЕЕР програмата предвижда прилагането на комуникативен и дейностно ориентиран подход. Комуникативният подход предполага обучение чрез комуникация за нуждите на комуникацията. Обучаваният се учи чрез усвоените знания да изразява определени представи (например за местоположение, за време, количество и т.н.) и комуникативни намерения (например за предоставяне и търсене на фактическа информация, за изразяване на съгласие или несъгласие с чуждо мнение, на способност или неспособност и др.). Дейностно ориентираният подход дава на обучавания необходимите знания, за да може ефективно да действа в среда, където се говори усвояваният език. Той определя областите на дейност, ситуациите с техните участници, условия и ограничения, темите на общуване.

Двата подхода са взаимосвързани.

Комуникативният подход обуславя:

 • преподаването на граматиката от функционална гледна точка;
 • изразяването на комуникативни намерения и представи;
 • тренирането на четирите основни езикови умения – две рецептивни (слушане, четене) и две продуктивни (говорене, писане) с приоритет на устната реч;
 • тематичния принцип на обучение, тъй като създава условия за комуникация.

Дейностно ориентираният подход подкрепя тематичния принцип на обучение и дава възможност за всяка тема да бъдат определени подтемите, ситуациите на общуване, задължителните участници, обектите, действията, регламентираното и нерегламентирано общуване, текстовете – устни и писмени, социокултурните знания.

Темите, езиковите средства, устните и писмените текстове в програмата са съобразени с интересите на учениците, техните възрастови особености, опита им и детското въображение. По всяка от темите се предвижда усвояването на знания за България и културата на българите, като тези знания са съобразени със светския характер на българското образование.

Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите в процеса на обучение на различните нива.

Програмата предвижда използването и на адаптирани литературни текстове, подходящи за формираната комуникативна езикова компетентност на обучаваните на ниво А 2.2.

Обучението за четвърти езиков клас е съобразено с програмите по български език като чужд по Общоевропейската езикова рамка за ниво А2.2. В учебния процес се подпомагаме от някои учебни материали на издателство „Просвета“ и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера,  издателство „Клет“ - „Заедно“, както и материали по Програмата за овладяване на български език като роден за многоезични деца на Еразъм със Змейко и Мими.

Чрез обучението си в четвърти езиков клас учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: четене, слушане, писане и говорене за ниво А2.2 по ОЕЕР.

Методиката на преподаване в езиковия клас се основава на лексикалния и комуникативния принцип. Чрез езикови игри, ситуации, диалози, театрални постановки и куклен театър в края на нивото децата могат да усвоят следните компетентности по четирите речеви дейности:

Слушане

Учениците могат да разбират:

 • когато хората говорят бавно и ясно на ежедневни за възрастта им теми от първостепенна важност;
 • ежедневни думи и изрази, свързани с непосредственото им обкръжение – семейство, дом, училище, любими занимания;
 • несложни изречения, съдържащи информация относно основни лични нужди – храна, лекар и други;
 • кратки разкази, както и някои детски стихотворения и песни;
 • когато някой казва дата и час, както и числата до 10 000 ;
 • несложни ролеви игри;
 • основни математически термини;
 • някои основни термини от областта на географията;
 • кратък устен текст, ако основните думи и идеи са познати;
 • общия смисъл и основните моменти на несложна история с познати участници.

Учениците могат да се ориентират дали хората говорят за настояще, минало или бъдеще.

Четене:

Учениците могат да:

 • четат и разбират несложни съобщения и текстове, свързани с лични интереси, ако съдържат всекидневна лексика, включително да различават настоящи, минали или бъдещи събития;
 • разбират основните идеи и изразени по несложен начин мнения в по-дълъг писмен текст;
 • четат кратки изречения с познати и нови думи, евентуално с помощ;
 • откриват познати думи в книга;
 • разбират кратки несложни текстове с визуална опора;
 • четат кратки истории с помощта на списъци от думи или изображения;
 • разпознават вида на текста по формата и общия му изглед (новина, реклама, статия, учебник, чат и др.);
 • отгатват значението на непозната дума, ако знаят другите думи в изречението в ежедневен контекст;
 • предположат значението на някои непознати думи по приликите с думи на други езици, които познават.

Говорене:

Учениците могат:

 • да казват стихотворение и да пеят позната песен;
 • да говорят за домашни любимци, произход на родителите си, любими цветове, ежедневие, какво харесват и не харесват, любими места, какво обикновено гледат по телевизията, какво правят у дома, бъдещи планове;
 • да използват числата до 10 000.

Писане:

Учениците могат да:

 • ползват клавиатура на кирилица;
 • пишат съвсем кратки поредици от несложни изречения, свързани с „и“, „но“ „защото“, „тогава“;
 • описват хора, познати предмети или места с кратки изречения или зададени думи;
 • пишат за ежедневието с несложни изрази (семейство, училище, хоби, ваканция, празници, вкусове, събития, пътувания и лични преживявания);
 • пишат за това как се чувстват и да посочат причините за това с прости изречения;
 • пишат надписи към изображения, кратки инструкции, рецепти, кратки новини за училищния вестник, несложни диалози за кратка ролева игра, истории, изградени върху поредица от снимки;
 • ползват съвсем кратки изречения, за да изразят предпочитания или какво искат да получат (за Коледа, за рожден ден);
 • пишат кратки диалози и истории по дадени изображения, например във вид на кратък комикс.
 • да напишат предистория към история или да продължат история, да добавят липсващи думи с помощ;
 • изразят писмено кратка благодарност за покана или подарък, както и предложение или извинение;
 • попълват кратки формуляри и въпросници с лична информация;
 • пишат кратки писма или картички; 
 • напишат несложна програма за събитие, използвайки предварително зададени думи, напр. програма за празник;
 • напишат кратка история по зададени думи;
 • отговарят писмено на въпрос към текст, като подбират ключови думи и изрази от него.

В това ниво се включват конкретно следните граматични теми:

 • вид на глагола – видови двойки, значение и употреба;
 • минало свършено време на глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям;
 • бъдеще време на глагола – съобщения, въпроси, отрицателни изречения;
 • глаголни конструкции с да (модални глаголи) – искам да играя, мога да чета, обичам да пътувам, трябва да уча;
 • притежателни местоимения – кратки форми;
 • мъжколични числителни имена (двама, трима, четирима);
 • редни и бройни числителни имена – правопис и членуване при употреба.

Целите на цялостното обучение в четвърти езиков клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от IV клас участват в изходящ тест по БЕ за ниво А2.2 по ОЕЕР по четирите умения.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен четвърти клас с качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.