Четвърти клас

 Български език и литература

Учебният предмет български език и литература в IV клас има комплексен характер, който се изразява в изучаване в единство и чрез вътрешнопредметни връзки между български език и литература. В IV клас завършва етапът на емпиричното изучаване на езиковите норми и се поставят основите на системното изучаване на езика и на литературата в прогимназиалния образователен етап. В резултат на обучението в края на четвърти клас от ученика се очаква да притежава езикови и литературни компетентности, които са в основата на функционалната грамотност и са необходими за по-нататъшното обучение и учене през целия живот.

Обучението е съобразено с програмите за IV клас в чужбина и програмата на СРВ по роден език. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство Булвест – 2000, „Учете български език“ на издателство „Д-р Иван Богоров“ и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера. Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А2 .2 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (А2 .2)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

 • вид на глагола – видове двойки, значение и употреба

 • бъдеще време на глагола

 • притежателни местоимения – кратки форми

 • глаголни конструкции с да (модални глаголи) – искам да играя, мога да чета, обичам да пътувам, трябва да уча

 • минало свършено време на глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям

Модул 2: Български език и литература

Основните цели на обучението по БЕЛ в IV клас са свързани с:

 • усъвършенстване уменията на учениците да говорят и пишат книжовно, да четат и слушат с разбиране, да общуват резултатно

 • задълбочаване на знанията за строежа на езика и някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми

 • усъвършенстване на уменията за четене, възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни по съдържание значими произведения от българската литература и фолклора за деца

 • обогатяване на знания и умения, свързани с нравствени и естетически ценности

 • усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за създаване на собствен текст – описание на всекидневни събития, изказване на мнение, повествователен текст за собствени изживявания, описание на често срещани предмети, места, сгради и др., отговор на житейски въпрос на тема от ежедневието на ученика, съчинение по визуална или словесна опора, писма в офиц. и неофиц. формат (хартиен и ел. вариант)

 • развитие на личностните качества, познавателните интереси и творческите способности на четвъртокласниците

Учебният процес се състои от три методични части. Първата част се концентрира върху изучаване на различни граматически правила на българския език, през втората част се работи с литературни текстове, а в третата се акцентува на развиването на комуникативно-речевите умения на четвъртокласниците.

Знанията по литература във втората методическа част се отнасят до определени жанрови проявления от литературата и фолклора за деца (легенда), някои фигури на речта (олицетворение), видове текст (диалог, монолог), автор на литературно произведение и други. Работи се с тематичните кръгове:

 • България

 • българският народ

 • българският език

 • приятелството

 • знанието

 • културното многообразие

 • нравствените добродетели и др.

Целите на изучаване на ФКРУ в четвърти клас са свързани с:

 • формиране и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения

 • създаване на собствени устни и писмени текстове (отговор на житейски въпрос, преразказ, описание, повествование, текст по дадена опора, писмо, покана, поздравителна картичка и др.)

Целите на цялостното обучение в четвърти клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуални родителски срещи в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от четвърти клас участват в тест за “Външно оценяване” по български език и литература (четене с разбиране, граматическа част и практическа част – конструиране и написване на съчинение или преразказ).

При успешно приключване на учебната година децата получават удостоверение за завършен четвърти клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

Проект “Човекът и обществото”

По проекта „Човекът и обществото“ четвъртокласниците изучават география и история на Родината, като получават най-общи знания и за етническото, религиозно и културно многообразие на жителите на България.

В географската част учениците придобиват умения за ориентиране по картата на България. България като част от Балканския полуостров и Европа. Изучават се основните географски области на България като Дунавската равнина, Старопланинската област, Тракийско-Странджанската област и пр. с най-типичните им характеристики от гледна точка на географското им положение, природата, трудовата дейност на жителите им и селищата. Изтъкват се природните и културно-исторически забележителности в отделните области.

Вторият, по-обширен тематичен комплекс обхваща историята на България, започвайки с наследството на древните цивилизации по българските земи и приключвайки с България през 20-ти век. Изучават се основните епохи от историята на България през средните векове, Възраждането и новата история след възстановяването на българската държава. Особено внимание се обръща на теми, укрепващи патриотичните и интернационални чувства у подрастващите, свързани с приноса на българите към културата на човечеството.

В заключение се работи върху темата за единството на българското общество в неговото етническо и културно многообразие.

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.

 

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Datenschutzerklärung Ok Ablehnen