Осми клас

Обучението по български език в VIII клас разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците. Обучението е съобразено с най-новите адаптирани програми за VII клас в чужбина на МОН Република България и програмата на Северен Рейн-Вестфалия по роден език - български. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство БГ Учебник, Просвета – София и „Учете български език“ на издателство „д-р Иван Богоров“.

Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В1 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (В1+ по ОЕЕР)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

  • сложни минали глаголни времена (минало неопределено и минало предварително)
  • преизказни глаголни форми на сегашно, минало свършено и минало несвършено време
  • глаголи за движение с предлози и наречия
  • обобщителни местоимения, наречия с обобщително значение
  • безлични изречения

Модул 2: Български език и литература

С оглед на развиването на социокултурните компетентности са представени теми, чрез които се цели запознаване с особеностите на разговорния и на художествения функционален стил, както и овладяване на умения за извличане и за използване на информация от разговорни и от художествени текстове за решаване на комуникативна задача. Предвидено е и овладяването на речевия етикет в електронното общуване.

По отношение на развиването на езиковите компетентности са включени теми, насочени към разпознаването на специфичните езикови средства в разговорни и в художествени текстове. Програмата предвижда разширяване и допълване на знания на лексикално равнище (родово и видово понятие, фразеологично словосъчетание), на морфологично равнище (вид и залог на глагола), на синтактично равнище (видове подчинени изречения).


Във връзка с развиването на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в учебната програма е предвидено развиване на умения за: възприемане на дълги устни изложения със сложна аргументация, писане на електронно писмо, на публично изказване без затруднения по морален проблем, участие в дискусии.

Текстовете, които се изучават в осми клас при нас са представителни за Средновековието и Възраждането в българската литература. Допълнително учениците имат възможност да се запознават в часовете по четене и със съвременни български автори и техните произведения.


Целите на цялостното обучение в осми клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от осми клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение и устно интервю).


При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен осми клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.