Шести клас

 Обучението по български език в VI клас на прогимназиалния етап е свързано с овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуникативните компетентности на обучаваните. Обучението е съобразено с най- новите адаптирани програми за VI клас в чужбина на МОН РБългария и програмата на СРВ по роден език. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство Булвест – 2000, на издателство „Клет“ и на изд. БГ Учебник. Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В1.1 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (В1.1)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

 • минало свършено време – обобщение
 • словоред на кратките винителни и дателни форми на личните местоимения в изречения в минало свършено време

 • пълни падежни форми на личните местоимения

 • наречия с въпросително, неопределително и отрицателно значение

 • сложно съчинено изречение

 • повелително наклонение- прости и сложни положителни и отрицателни форми. Трансформация на пряка реч с повелителни глаголни форми в непряка реч

Модул 2: Български език и литература

С цел развиване на социокултурните компетентности тази програма включва теми и дейности, насочени към овладяване на умения за извличане и обработване на информация от научни текстове, представени в различни информационни източници; усъвършенстват се уменията за използване на информацията в различни комуникативни ситуации.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да разбират относително дълъг разговор и медийни съобщения; да изразяват мнението си по познати теми; да създават различни текстове устно и писмено с несложна аргументация – отговор на житейски и научен въпрос; резюме; официално и неофициално писмо в хартиен и електронен формат; описание на човек, предмет и място; повествователен текст по преживяване и др. Някои от темите, с които се работи в часовете по ФКРУ (формиране на комуникатвно-речеви умения) са:

 • “Моята родина – България и Германия”
 • Двуезичност/ многоезичност в ежедневието
 • “Моето голямо семейство тук и в България” – връзки и взаимоотношения, пътувания и др.
 • “Моето ежедневие тук и това на връстниците в България”
 • Облекло, мода, тяло, здраве и болести, и грижи за тялото
 • Храна и напитки в България и Германия
 • “Моето училище и приятели тук и в България”
 • "Моите интереси и хобита”

Във връзка с усъвършенстване на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в VI клас се развиват умения за аргументиране на мнение и за толерантно участие в диалог.

Български език

В обучението по БЕ в шести клас се разширяват и задълбочават придобитите до този момент знания. Работи се по програмата на МОН за училищата в чужбина и учебния план на СРВ по роден език. Задълбочаването на знанията за основните единици в езиковата система на българския език, за правоговорните, правописни, пунктуационни и граматични норми на книжовния език е подчинено предимно на практически и комуникативни цели.

В рамките на учебния процес по български език се работи върху следните теми:

 • Научен текст. Извличане и обработване на информация от урочна статия

 • Показателни и въпросителни местоимения

 • Отрицателни, неопределителни и относителни местоимения

 • Сегашно деятелно причастие. Минало страдателно причастие

 • Деепричастие

 • Минало неопределено време

 • Минало предварително време

 • Бъдеще време в миналото

 • Съюз. Междуметие. Частица

 • Еднородни части в простото изречение

 • Сложно съчинено изречение

Литература

Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са насочени към разчитането на изображения на света, изкуството и човека в различни като културен произход и жанр текстове – статия, научно-популярен текст, разказ, стихотворение, мит, легенда, фолклорна песен и др.

Обучението по литература в VI клас е насочено към задължителното изучаване на седем текста от български автори от различни литературни епохи:

 • Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)

 • Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

 • Косачи“ (Елин Пелин)

 • Художник“ (В. Ханчев)

 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов)

 • Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)

 • Серафим“ (Й. Йовков)

Обучението по литература съдържа следните общи теми:

 • Човекът и природата, човекът и знанието за природата

 • Човекът и изкуството

 • Човекът и общността/ човекът и другите

Очакваните постижения в развитието на комуникативните компетентности (компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове) за шести клас са в областта на: извличане съдържание на научен текст (резюме), сбит преразказ, характеристика на герой, отговор на житейски и научен въпрос и др.

Целите на цялостното обучение в шести клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от шести клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение и устно интервю).

География на България

В часа по география на България учениците се запознават  с разнообразието на природата, с ценни природни и културни забележителности с национално и световно значение, разширяват и обогатяват знанията си за България като усвояват обществените процеси, характерни за страната. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Клет България“ – „География и икономика за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина“, 2019 г.

Компетентностите, които се придобиват с обучението, са следните:

 1. Определя географското положение, големина и граници на страната.
 2. Познава главните части на релефа и типичните полезни изкопаеми.
 3. Разпознава разнообразните фактори на климата и климатичните области.
 4. Характеризира водите и влиянието на природните фактори върху стопанската дейност.
 5. Описва значението на почвите, растителността и животинския свят
 6. Характеризира значението на природните ресурси в различните природни области на страната.
 7.  Характеризира населението и селищата в България
 8. Познава държавното устройство и видовете власти.
 9. Характеризира съвременното стопанство по основни дейности.
 10. Овладява основни географски понятия и умения за работа с карта и глобус.

История на България

Съдържанието на общообразователната подготовка по история на България в чужбина за прогимназиален етап представлява пълен курс по българска история – от първи свидетелства за живот по днешните български земи до началото на XXI век. Учениците получават, разширяват и задълбочават познанията си за най-значими политически, стопански, обществени и културни явления в българската история. Така се формира отношение към родното, към историческата традиция, утвърждава се съзнанието за българската идентичност като част от европейската идентичност. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Просвета“ – „История и цивилизации за 5. – 7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина.“, 2019 г.

 Компетентности като очаквани резултати от обучението са следните:

 1. Посочва характерни елементи от културата, вярванията и всекидневния живот на праисторическите хора.
 2. Описва елементи от живота на траките въз основа на различни източници.
 3. Описва разширяването на територията на Римската империя на Балканския полуостров и възникването на християнството.
 4. Описва и анализира исторически процеси и личности от средновековната българска държава.
 5. Извлича информация, следи промените в обществото, анализира причините и последиците в историческото развитие на България през следните периоди:

      България до началото на XI век

      Българската държава (ХІІ - ХІV в.)

      Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)

      Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

      България от Освобождението до края на Втората световна война

      България след Втората световна война

      България до и след 1989 г.

При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен шести клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

 

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.