Седми клас

В обучението по български език в VII клас на прогимназиалния етап продължава овладяването на базисни знания, умения и отношения, предпоставка за запознаване на учениците със системата на съвременния български книжовен език и за развиване на тяхната комуникативна компетентност. Обучението е съобразено с най-новите адаптирани програми за VII клас в чужбина на МОН Република България и програмата на Северен Рейн-Вестфалия по роден език - български. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство БГ учебник и Просвета плюс, и „Учете български език“ на издателство „д-р Иван Богоров“. Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В1 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (В1)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

  • страдателен залог
  • притежателни местоимения
  • изразяване на минало действие - минало свършено и минало неопределено време
  • относителни местоимения и наречия

Модул 2: Български език и литература

С цел развиване на социокултурните компетентности тази програма включва теми и дейности, насочени към овладяване на умения за извличане и обработване на информация от научни текстове, представени в различни информационни източници; усъвършенстват се уменията за използване на информацията в различни комуникативни ситуации.


Във връзка с развиване на социокултурните компетентности учебната програма представя теми и дейности, насочени към овладяване на умения да се извлича и да се подбира информация от медийни и от художествени текстове (на хартиен и на електронен носител) за изпълняване на комуникативни задачи.


По отношение на развиваните езикови компетентности учебната програма предлага теми и дейности, насочени към осмисляне на: особености, които имат текстовете в масовата комуникация и художествените текстове; разликата в значенията на изявителното и повелителното наклонение; преизказните глаголни форми; същността и употребата на сложното съставно изречение и на сложното смесено изречение; начините за предаване на чужда реч в текста.


В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат публицистични и несложни художествени текстове, да участват в разговор по проблеми, свързани с ученическото ежедневие и интереси, както и да създават различни текстове.


Темите и дейностите, основа за развиване на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в VII клас, са насочени към изграждане на умения за участие в дискусия, за редактиране на текст и за създаване на следните видове текст: отговор на нравствен въпрос и анотация.


Целите на цялостното обучение в седми клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от седми клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение и устно интервю).


При успешно приключване на учебната година учениците получават удостоверение за завършен седми клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН Р България, а при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Datenschutzerklärung Ok Ablehnen