Трети клас

Обучението за III клас е съобразено с програмите по БЕЛ за училищата в чужбина на МОН на Република България и програмата на СРВ по роден език. Годишният брой часове за изучаване на бълг. език и литература във II клас е 120 учебни часа. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Просвета“ и „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера, както и материали по Програмата за овладяване на български език като роден за многоезични деца на Еразъм със Змейко и Мими.

Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори и 2. Български език и литература. В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А2.1 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (А2.1)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

 • глаголни окончания за сегашно време
 • възвратни глаголи – сегашно време
 • прилагателно име – род и число (повторение). членуване, степенуване
 • лични местоимения – ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им
 • мъжколични числителни имена (двама, трима, четирима)
 • редни числителни имена – род, число, членуване

Модул 2: Български език и литература

Той се състои от три методични части. Първата част се концентрира върху изучаване на различни граматически правила на българския език, през втората част се работи с литературни текстове, а в третата се акцентува на развиването на комуникативно-речевите умения на третокласниците.

Фокусът на учебния материал в трети клас е върху изучаване на:

 • звуков състав на думата и правопис
 • строеж на думата (корен, представка, сродни думи)
 • части на речта
 • спомагателен глагол съм
 • степенуване на прилагателни имена и техния правопис
 • лични местоимения (именителни, кратки винителни и кратки дателни; учтива форма – Вие, Ви, Вас, Ваш и т.н.)
 • числителни имена
 • думата и нейното речниково значение (пряко и преносно значение на думата; синоними)
 • видове изречения по цел на изказване - възклицателни и подбудителни

 

Създаване на текстове:

 • преразказ (устен и писмен, сбит и подробен)
 • съчинение - по картини, по словесна опора, по преживяване
 • лично писмо в хартиен и електронен вариант
 • покана
 • поздравителна картичка

Целите на изучаване на български език в трети клас са свързани с:

 • надграждане и задълбочаване на началните знания за езиковите и речевите единици придобити във втори клас
 • овладяване на някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми

Целите на изучаване на литература в трети клас са свързани с:

 • работа с по-обемни художествени текстове - четене, възприемане, осмисляне, интерпретация и беседа, както и извличане на конкретна и обща информация от текст
 • формиране на нравствени и естетически критерии
 • разгръщане на лексикалния запас на учениците

Учениците работят и върху специално подбрани тематични текстове и упражнения към тях за развиване на уменията за четене като цяло и четене с разбиране.

Целите на изучаване на ФКРУ в трети клас са свързани с:

 • формиране и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения
 • създаване на собствени устни и писмени текстове (преразказ, описание, повествование, текст по дадена опора, лично писмо, покана, поздравителна картичка)

Целите на цялостното обучение в трети клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална род. среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от трети клас участват в тест за “Външно оценяване” по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид съчинение или преразказ).

При успешно приключване на учебната година децата получават удостоверение за завършен трети клас с количествена и качествена оценка по образец на МОН на Република България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

Учебното съдържание по проекта “Странознание” за трети клас е насочено към овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с природата и обществото на България, както и с изграждането на достъпни социални и граждански компетентности на ученика. Учебният предмет има интегрален характер и в него се съчетават първоначални знания по география, история и гражданско образование. Проектът е изграден от няколко информационни ядра: Човекът в обществото; Българинът – гражданин на България и Европа; Природни богатства на България; Български корени; Българското общество през Средновековието; Българите в Османската империя през ХV – ХVІІ в.; Българското общество през Възраждането (ХVІІІ- ХІХ в.); Природните и културните забележителности на България; Източници на знания.

Формулировката на темите, и позиционирането на основните информационни и аксеологически акценти предпоставят осъществяването на интегриран подход и очертават възможните сфери на влияние с другите учебни предмети. По този начин се преодолява фрагментарността и самоцелното, абстрактно изучаване на конкретно учебно съдържание.

Целите на заниманията по “Странознание” в трети клас са:

 • да продължи прецизирането и обогатяването на усвоените представи и понятия, свързани с опознаването на родния край.
 • да се постигне добра степен на осмисляне на редица закономерности, отнасящи се до природната и обществена среда и труда на хората.
 • да се запознаят учениците с границите и забележителностите на България, с нейното местоположение в Югоизточна Европа.
 • да продължи обогатяването на екологичната култура на учениците и позитивното междуличностно отношение към заобикалящите ги.
 • да се обогатява и развива съзнание за българска и европейска идентичност, за неотменими човешки права и граждански задължения като ценност на съвременното демократично общество
 • да се приобщават към правилата на демократично социално поведение и се поставят основни начала на гражданска култура
 • да се стимулира и подпомага интереса на учениците към националното природно и историческо наследство (паралели с Германия)
 • да се запознаят учениците с представителни исторически личности и събития
 • да се изгради представа за фолклорния, личния и официалния празничен календар на българина
 • да се формира чувство за национална принадлежност в социалния контекст на етническо разнообразие и да се изгражда толерантно отношение между всички граждани на Европа.
 • да се развият любознателност, наблюдателност, критично мислене и уважение към достойнствата на личността и пр.

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.

 

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.