Втори клас

Обучението във II клас е съобразено с най-новите адаптирани програми по БЕЛ за училищата в чужбина на МОН Р България и програмата на СРВ по роден език. Годишният брой часове за изучаване на български език и литература във II клас е 120 учебни часа. В учебния процес се ръководим и придържаме предимно към учебните материали на издателство „Просвета“, „Уча български език лесно и забавно“ на издателство Летера и „Уча лесно правописа“ на издателство „Рива“.

Учебната програма включва два модула:

 1. Български език като втори и Български език и литература.

В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво А1.2 по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.

Модул 1: Български език като втори (А1.2)

Фокусът на учебния материал в този модул е върху следните теми:

 • Показателни местоимения (този, тази, това, тези; онзи, онази, онова, онези)
 • Лични местоимения (ме, те, го, я, ни, ви, ги)
 • Минало и бъдеще време на глагола съм
 • Членуване на съществителното име
 • Пространствени предлози (в, на, до, пред, зад, над, около, срещу, между)
 • Предлози за време (в сряда, през октомври)
 • Бройна форма на съществителните имена от мъжки род (за неодушевени предмети) – два молива, пет учебника, десет компютъра
 • Умалителни съществителни – обща представа

 Модул 2: Български език и литература

Учебният предмет български език и литература (БЕЛ) в началния етап на основната образователна степен има комплексен характер, който се изразява в единство на езикови, литературни, комуникативноречеви и социокултурни компетентности. Той се състои от три методични части. Първата част се концентрира върху изучаване на различни граматически правила на българския език, през втората част се работи с литературни текстове, а в третата се акцентува на развиването на комуникативно-речевите умения на второкласниците.

Чрез учебната програма за втори клас се реализират целите на обучението по български език и литература, свързани с:

 • усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и ясно, да пишат грамотно и четливо;
 • овладяване на знания за езиковите и речевите единици, за промените на звуковете в различни фонетични позиции, за частите на речта (съществително име, прилагателно име, глагол, местоимение, предлог), за видовете изречения по цел на изказване;
 • формиране на първоначална представа за някои пунктуационни и граматически норми;
 • усъвършенстване на уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими произведения от българската, световната класика и съвременната литературата за деца и образци на фолклора;
 • обогатяване на начални знания, умения и отношения, свързани с общочовешки ценности, национална идентичност и мултикултурна компетентност;
 • усъвършенстване на уменията за ориентация в комуникативната ситуация и за конструиране на текст с помощта на учителя;
 • развитие на познавателни интереси и творчески способности на второкласниците.

Във втори клас учебната програма по български език поставя акцент върху:

 • звуковете (гласни – съгласни и фонетичните им промени в потока на речта, корелацията на съгласните звукове по признака звучност-беззвучност, корелацията на гласните звукове по признака тесни-широки),
 • частите на речта (съществително име, прилагателно име, глагол, местоимение, предлог),
 • видовете изречения по цел на изказване (съобщително и въпросително),
 • словосъчетанието,
 • лексикалното значение на думата,
 • видовете учебни речници – правописен, енциклопедичен и пр.

В учебното съдържание по литература се акцентира върху определени жанрове на литературата и фолклора за деца (басня, народна песен), фигури на речта (повторение и изброяване), компоненти на литературното произведение (епизод, литературен герой); върху формирането на читателска и езикова култура. Учениците работят и върху специално подбрани тематични текстове и упражнения към тях за развиване на уменията за четене като цяло и четене с разбиране.

Целите на изучаване на ФКРУ във втори клас са свързани с:

 • формиране и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения
 • създаване на собствени устни и писмени текстове (преразказ; описание на преживяване; самопредставяне; описание и представяне на близък човек; описание на предмет, животно, растение; кратко съобщение; писмо; покана, поздравителна картичка)

Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.

Целите на цялостното обучение във втори клас в съботното ни училище - винаги съобразени с нивото на групата - представяме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на учениците през годината се документира в ученическо портфолио, което се обсъжда с родителите по време на индивидуална родителски среща в края на всеки срок. За самоподготовка вкъщи на учениците се предоставят седмично домашни упражнения. В края на учебната година учениците от втори клас участват в общоучилищния конкурс по четене. А най-добре изявилите се имат възможност да се включат и във външния кръг на международния конкурс по четене за деца в чужбина “Аз Буки Веди” заедно с връстниците си от други български неделни училища в Германия и Европа. В края на учебната година учениците от втори клас участват също и в тест по БЕЛ. Тестът по БЕЛ включва две части: БЕ – граматическа част и четене с разбиране, и ФКРУ – практическа част (конструиране и написване на вид кратко изучавано съчинение).

При успешно приключване на учебната година децата получават удостоверение за завършен втори клас с качествена оценка по образец на МОН Република България, при поискване и такова на немски език за училищните власти в гр. Кьолн и околността.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.